VEDTÆGTER
Ringive-Lindeballe
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

3. udgave

Rettet okt. 84 og jan. 2000

 
§1
Foreningens navn er Ringive-Lindeballe Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening og har hjemsted i Give Kommune.
Foreningen er startet som en skytteforening i Ringive d. 8. Juni 1884. Navnforandring til Ringive-Lindeballe Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening 7. Dec. 1935.
Lindeballe IF nedlægges, men kommer under Ringive SG & I d. 20. okt. 1966, heraf navnet Ringive-Lindeballe.
§2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§3
Foreningen er tilsluttet Vejle Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening og er underkastet denne organisations love og regler.
§4
I Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
II Som støttemedlemmer kan optages enhver.
III Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§5
I Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningens anliggender indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser.
II Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned og annonceres i lokalt blad med mindst 14 dages varsel.
III Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 dage før.
IV På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal – (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).
Dog kræves til ændring af og tilføjelse til disse vedtægter, samt til udelukkelse af et medlem, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Blanke stemmer medregnes ikke.
V Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 14 år har stemmeret.
VI Der føres kontrol over vedtagne beslutninger, som underskrives af mødets dirigent og har beviskraft for, hvad der er vedtaget.
§6
I Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens formue iflg. Status.
II Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen.
III Medlemmer af foreningen har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§7
Foreningen tegnes af mindst tre medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden skal være den ene, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt)
§8
I Bestyrelsen består af mindst 9 medlemmer og afgår i henholdsvis 4 og 5 medlemmer ad gangen.   Genvalg kan finde sted.
II Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.
III Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, der er behov for.
IV Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og forældre til medlemmer under 14 år.
V Kontingenter fastsættes af bestyrelsen.
§9
I På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende:

1. Valg af dirigent og skriftfører.
2. Aflæggelse af beretning/er.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5a Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5b Valg af suppleanter.
5c Valg af revisor og suppleant.

5 Eventuelt

          II Ved de i §9 stk. 5 a-b-c nævnte valg kræves relativt flertal (flest stemmer).

 
§10
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 50 af foreningens medlemmer (aktive) fremsætter skriftlig motiveret krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
 
§11
 
I Foreningens regnskabsår fra 1. januar til 31. december.
II Regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisor (§9 stk. 5c), som vælges for 2 år af gangen.
 
§12
Der indkaldes til bestyrelsesmøde af formanden når denne finder det påkrævet eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
 
§13
I Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
II I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens midler og ejendele hos Vejle Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, indtil idræts- og ungdomsarbejdet igen kan etableres i området.
 
Således vedtaget på generalforsamling den 10. oktober
Inge Th. Hansen – Lars Christiansen
Betty Råbjerg – Carsten Winther
Anna Christensen – Herluf Tang
Bente Sørensen – Holger Lorentzen
Knud Pausgaard
 
Ændringer af §5 stk. 2 og §11 stk. 1
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 11. oktober 1984
Knud Faurbye Andersen – Bente Therkildsen
 
Ændring af §8 stk. 4
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. januar 2000
Peder Søndergaard – Berit Falck